Szervezeti és működési szabályzat 2016.

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon a Tiszáninneni Református Egyházkerület által alapított és fenntartott református köznevelési intézmény, egyben a magyarországi köznevelési intézményrendszer része.
Alapításának és működtetésének célja az, hogy a szülők által az intézményre bízott fiatalok testi, lelki és értelmi nevelését a Szentírás mércéje szerint végezze, úgy, hogy azok művelt keresztyén emberekké, szűkebb és tágabb közösségeik – családjuk, egyházuk, magyar nemzetük – felelős, tettre- és áldozatra kész, hasznos tagjaivá nevelkedjenek.
A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) az az intézményi dokumentum, amely meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatok rendjét, és mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A SZMSZ egyúttal az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél- és feladatrendszer tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását szabályozza.

Dokumentum letöltése

Hirdetmények