LSZEIE

A Lévay-s Szülők Egészséges Ifjúságért Egyesületét 2004-ben a Lévay Gimnázi-umban tanuló diákok szülei hozták létre azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak gyermekeik számára az egészséges, káros szenvedélyektől mentes életmód kiala-kításában.

Egyesület céljai:
A Lévay Gimnáziumban tanuló diákoknak az egészséges életmód szemléleti alapjának kialakí-tásában való segítségnyújtás, a különösen az alkohol, drog, dohányzás szenvedély megelőzése, korai felismerése, a „Drogmentes Ifjúságért Mozgalom" szervezése.

Az Egyesület tevékenységei:
Előadások, fiatalokat és szülőket megszólító rendezvények szervezése az egészséges életmód népszerűsítésére a szenvedélybetegségek megelőzése témakörökben. 
A „Drogmentes Ifjúságért Mozgalom keretében a diákok körében az önpusztító magatartás ki-alakulásának megelőzése, a veszélybe került fiatalok állapotának korai felismerése szakemberek bevo-násával szakszerű segítségnyújtás.
Minden olyan tanórán kívüli tevékenység támogatása, mely a neveléssel, a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos.

2023. szeptemberében megválasztott elnökség:

Elnök: Dr. Olajos István

Vezetőségi tagok: Szalai Olívia, Szabó Viktorné, Olajos Mihály, Rakovszki-Pintér Adrienn

Iskolai kapcsolattartó/koordináló pedagógus: Taskó Márta

Az Egyesület tagjai lehetnek: azok a természetes személyek, akik az Egyesület céljaival egyetértenek és tevékenységükkel hozzájárulnak ezek megvalósításához. Pártoló tagjai lehetnek: jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, gazdasági társaságok, társadalmi szerve-zetek, akik tevékenységükkel vagy anyagi hozzájárulásukkal segíteni kívánják az Egyesület céljának megvalósulását. A tagság önkéntes belépéssel keletkezik, a belépési nyilatkozat kitöltésével. A tagsági díj: 1000 Ft/tanév   
Az Egyesület tagjai, szavazati, felszólalási, javaslat és észrevételezési joggal rendelkeznek az Egyesület szerveinél.

MKB Bank Számlaszám: 10300002-25508330-00003285

Ha tagság esetén érkezik a támogatás, akkor mindenképpen legyen feltüntetve a közleményben, hogy ki az érintett diák és mely osztályba tartozik.

/Részlet az Alapszabályból/