Házirend 2020/2021.

Az iskolai közösség életét és tevékenységét a házirend szabályozza. Célja az, hogy rendelkezései biztosítsák a közösség minden tagjának hitben és emberszeretetben való gyarapodását és a magas szintű, zavartalan oktató-nevelő munkát.
A házirendben foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

A házirend előírásai a tantestület és a tanulóközösség és az iskola és kollégium minden dolgozójára kötelező érvényűek, betartásukért mindenkit felelősség terhel.
A házirend előírásai a tanulókra mindaddig kötelezőek, amíg tanulói jogviszonyuk a gimnáziummal fennáll. A tanulói jogviszony a beiratkozással létesül és az érettségi bizonyítvány átnyújtása után szűnik meg.
A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli tanítási időben, ill. tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyekben az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

Dokumentum letöltése

Hirdetmények